Hans Theys is een twintigste-eeuws filosoof en kunsthistoricus. Hij schreef en ontwierp tientallen boeken over het werk van hedendaagse kunstenaars en publiceerde honderden essays, interviews en recensies in boeken, catalogi en tijdschriften. Al deze publicaties zijn gebaseerd op samenwerkingen of gesprekken met de kunstenaars in kwestie.

Dit platform werd samengesteld door Evi Bert (M HKA / Centrum Kunstarchieven Vlaanderen). Het kwam tot stand in samenwerking met de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen (Onderzoeksgroep ArchiVolt), M HKA, Antwerpen en Koen Van der Auwera. Met dank aan Idris Sevenans (HOR) en Marc Ruyters (Hart Magazine).

ESSAYS, INTERVIEWS & REVIEWS

xpo - 2007 - The Moss Gathering Tumbleweed Experience - Ruth Loos - Where objects meet and reorganize themselves in time and space [EN, concept text]
Tekst , 3 p.
__________

Ruth Loos


The Moss Gathering Tumbleweed Experience ●
-ontmoetingen van objecten die zich herschikken in tijd en ruimte-‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience’ is een debat dat zich veruitwendigt in artistieke lichamelijkheid. Het is onaf. Het schrijft en herschrijft zichzelf. Soms wervelend, dan weer bedachtzaam.

Hans Theys, de curator van dit artistieke debat, stippelt voor en samen met zijn gasten in het NICC uit hoe iets getoond en verteld kan worden. Hij doet dat op een bijzondere wijze - eigenzinnig, jonglerend, kleurrijk en veelgelaagd. Hans Theys is een curieus filosoof die van binnenuit naar de kunst kijkt. Hij is te weerbarstig en te creatief om de dingen van op afstand of van op ooghoogte te bekijken. Hij neemt niet één maar verscheidene perspectieven in, letterlijk en figuurlijk. Zijn blik, zijn subjectiviteit, zijn beweging maakt dat ‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience’ iets vierdimensionaals wordt, ruimtelijk-in-de-tijd.
          Theys knoopt verrassende ontmoetingen tussen objecten. In de ontvankelijke tentoonstellingsruimte van het NICC laat hij beelden binnen, stormachtig of druppelsgewijs. Het zijn beelden die hij op organische wijze laat wonen in de constellaties die hij vormt, die zij vormen. Theys stipt iets aan, hij onderlijnt onderlinge en onderliggende relaties. Hij kiest beelden die elkaar beïnvloeden, uitdagen, bevestigen of tegenspreken; beelden die allen gebaren van welwillendheid, hoe broos of kordaat ze ook zijn. 
‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience’, als tijdruimtelijke constellatie van (denk)beelden, speelt met grenzen. Ze installeert een transitionele zone waarbij grenzen vervagen en zich verleggen. Het werk dringt binnen in de ruimte en herschrijft deze. De werken dringen binnen in elkaars ruimte en samen omschrijven ze een nieuwe omgeving. Omdat de Tumbleweed-titel zo mooi past bij de beweeglijke realiteit van Theys’ aanschouwelijke debat, zal deze tekst ingaan op elk titelwoord afzonderlijk. U leest nog vijf paragrafen plus één.

The Moss Gathering Tumbleweed Experience’ is bepaald, niet zomaar. ‘The’ specificeert. Het maakt iets particulier, lijfelijk en uniek. De bepaaldheid onderlijnt een uitgesproken subjectieve dimensie. Een dimensie die refereert aan lichamelijkheid, aan het doorleefde, concrete hier en nu. ‘The’ kan evenwel ook iets abstracts aanduiden. ‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience’ wordt dan een concept, een voorstel, een mogelijke vorm van tastbaar dialogeren. ‘The’ kan ook verwijzen naar een bepaaldheid in geslacht: mannelijk, vrouwelijk of onzijdig. Als het dit doet dan zou het grammaticale gender van ‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience’ kameleontisch zijn.

‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience’ kenmerkt zich door een heel specifieke eenvoud. De eenvoud van een altijd-groen mosplantje, een sporenplantje dat kiemt, groeit en zich hecht. Een rhizoïde eenvoud, complex in zijn naakte directheid. De deelnemende woorden en beelden groeien en begroeien, zonder aarzelen en in dicht gezelschap. Ze bedekken en ontdekken. Ze laten sporen na en weven draden. Ze hechten en onthechten zich. Als een tapijt met gaten leggen ze een betekenislaag over de ruimte. Als het tapijt zich verlegt of als nieuwe draden zich verknopen, zien we telkens andere aspecten van de ruimte. De beklede ruimte vestigt op haar beurt de aandacht op haar individuele bewoners, niettemin in nauw onderling verband.

‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience’ is een enthousiaste verzameling, een conclaaf van beelden, een plooisel van kleuren, een montage van ritmes, een beweging van vormen, een concentratie aan materialen, een assemblage van volumes, een convergentie van texturen, een cluster van ontmoetingen, een bijeenkomst van gevoelsmatigheden. Zij is eveneens een handeling. ‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience’ verbindt, ontbindt en herbindt de meest uiteenlopende artistieke aandachtigheid, bekommernis, belangstelling, consideratie, interesse, oplettendheid, opmerkzaamheid, zorg, behartiging, hoede, inzet, toewijding. 

‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience’ is repetitief, wild, wispelturig, vlinderachtig maar nooit vrijblijvend. Ze rolt weg van haar wortels. Als kwantiteit laat ze zich meevoeren met de wind. Als kwaliteit brengt ze verstrooiing, letterlijk en op poëtische wijze. ‘Tumbleweed’ is een sferische constructie opgebouwd uit een densiteit van artistieke vertakkingen. Het is een meerdimensionale figuur die betekenisvol beweegt en expressief halthoudt. ‘Tumbleweed’ verspreidt beelden zoals ze deze verzamelt. Middelpuntzoekende beelden en middelpuntvliedende beelden die als partikels verschijnen in een assortiment van richtingen. Uit de fysische interacties resulteert een geheel dat verandert van richting of beweging doorheen ludieke botsingen en zachte aanvaringen tussen lengtes, breedtes, hoogtes en dieptes. De verandering van de relatieve posities van de objecten en de ideeën in de ruimte continueert, tot ze zich verpozen, zich stilhouden alvorens weer verder te tuimelen.

‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience

Zo je wil en in allerlei gradaties van be- en doorleefdheid: een ervaring, een belevenis, een gebeuren, een ondervinding, een gevoel, een gewaarwording, een avontuur, een evenement, een lotgeval, een indruk, een ontdekking, een sensatie, een idee, een intuïtie, een vermoeden, een oefening, een plechtigheid, een omstandigheid, een gegeven, een gelegenheid, een casus, een handeling, een toestand, een verhaal, een manifestatie, een ontwikkeling, een incident, een festiviteit.
Een actieve deelname aan het gebeuren kan leiden tot een vermeerdering van kennis, vaardigheden en gevoeligheden.

Tumbleweed Spin Off ●

Een ‘spin off’ is een nieuwe entiteit gevormd door een afsplitsing van een grotere, reeds bestaande eenheid. Het zich loskoppelende gedeelte ontplooit zich tot een nieuwe zelfstandigheid. In de context van ‘The Moss Gathering Tumbleweed Experience’ betekent dit een zintuiglijk ingrijpen in een nieuwe ruimte aan de hand van oude en nieuwe artistieke gegevens en met behoud van oorspronkelijke buitelingen van (denk)beelden en uitdagende schikking der visuele delen - organisch, disharmonisch en meerstemmig. ‘Tumbleweed Spin Off’ is een beeldende pelgrimage die inclusief denkt en zich receptief oriënteert.


Voor Hans Theys en het NICC, Museumstraat 35/37, 2000 Antwerpen 


Ruth Loos, Antwerpen, 22 augustus 2007